Blog

انجام پروپوزال و پایان نامه دکتری مدیریت منابع انسانی

21 aug 2018

کدام موضوعات برای پروپوزال و پایان نامه مدیریت منابع انسانی انجام می شود؟

هر جا حرفی از آموزش انجام پروژه های دانشجویی می شود همگان به یکباره به یاد پروپوزال و پایان نامه می افتند . در گرایش های بیشمار مدیریت، اغلب دانشجویان به دنبال موضوعات تخصصی تر برای گرایش خود هستند . یکی از این گرایش ها مدیریت منابع انسانی می باشد که موضوع پایان نامه هایی که در این گرایش به انجام می رسد بسیار عمومی تر است .
سیستم اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS) یکی از مهم ترین سیستم های مدیریت می باشد که در عملکردهای اجرایی منابع انسانی یک سازمان نقش دارد. مبحث HRIS که در ابتدا توسط کاوانقاه و همکاران (۲۰۰۷) توصیف شده عبارت از یک سیستم کامپیوتری بکار رفته برای کسب، ذخیره، دستکاری، تحلیل، بازیابی و توزیع اطلاعات مربوط به منابع انسانی می باشد که علاوه بر سخت افزار و نرم افزار شامل مردم، اشکال، سیاست ها، رویه ها و داده ها نیز می باشد، HRIS مدرن به سازمان ها از طریق اتوماسیون اغلب عملکردهای برنامه ریزی HR یاری می رساند. همچنین HRIS به یک ابزار مهم استراتژیک تبدیل شده چرا که به جمع آوری، مدیریت و گزارش اطلاعات برای روند تصمیم گیری می پردازد. سازمان های کاملاً یکپارچه HRIS ناگزیر از ارتباط با سیستم های دیگر برای توانمندی و ارتقای ارتباطات بین دپارتمان ها می باشند که از آن جمله می توان به ارتباط بین سیستم پرداخت و سیستم وجوه نقد اشاره نمود. چون HRIS با داده های فردی کارمندان سروکار دارد که مقوله حساسی می باشد، باید از امنیت داده ها در حین انتقال اطلاعات اطمینان حاصل شود. ساختار HRIS قادر به شناسایی روندها، ارزیابی و مدیریت هزینه ها، مقایسه سازمان با سایر سازمان های رقابت جو و گزارش مسائل است. به نظر می رسد که HRIS نوین اثر مهمی روی برنامه ریزی HR دارد، که در آن تکنولوژی جدید با اهداف و مقاصد سازمانی گنجانده شده است. سیستم برنامه ریزی منابع شرکتی (ERP) در ارتباط با سیستم فرعی HRIS منجر به مزایای متمایز رقابت با یک سازمان نسبت به رقباء می شود. سیستم HRIS طبق موارد کاربری به دو دسته تقسیم می شود: جامع و غیرجامع. سیستم پرداخت، مزایا، اطلاعات ثبت شده الکترونیکی کارمندان در دسته غیرجامع قرار می گیرند. استفاده از IS در استخدام و گزینش، آموزش و توسعه، برنامه ریزی و عملکرد HR در دسته جامع طبقه بندی میشود.
پیبورن (۱۹۸۳) بر این اعتقاد است که HRIS دارای اهمیت فزاینده ای در اجرای موفق استراتژی شرکتی است. وید و تانریوردی (۲۰۰۶) نیز آن را به عنوان یک منبع استراتژیک سازمانی برمی شمرند. ویلیامز (۱۹۹۷) اذعان نموده است که استراتژی های سیستم اطلاعاتی ممکن است اتفاقی یا الهامی بوده و یا در نتیجه تحلیل دقیق و برنامه ریزی همراه با جزئیات حاصل شده باشد. هر چند نمی توان فرضیه وی را بطور کامل قبول کرد. هوشمندانه ترین گزینه عبارت از تحلیل اهداف بلند مدت سازمانی و توسعه یک استراتژی در سطح شرکتی بجای اندیشه اتفاقی یا الهامی در مورد استراتژی HR می باشد. در این صورت سازمان قادر به تنظیم استراتژی HR نه تنها با استراتژی شرکتی بلکه با استراتژی های دیگر نیز خواهد بود.
استراتژی منابع انسانی: استراتژی HR به سازمان در دستیابی به اهداف استراتژیک طی مدت متوسط تا بلندمدت یاری می رساند. توماس (۱۹۹۶) استراتژی منابع انسانی را به عنوان دسته هماهنگ عملکردها با هدف یکپارچه سازی فرهنگ سازمانی، سازماندهی ، افراد و سیستم های آن تعریف می کند (تصویر ۱). وی استراتژی HR را به عنوان انسجام و استمرار یک الگوی متمایز رفتاری قلمداد می کند. ارتباط آن با استراتژی شرکت کارآیی و موفقیت آن را تعیین می کند.
سیستم ها ممکن است دارای پروسه های دستی و کامپیوتری برای انجام فعالیت ها در یک سازمان باشند. سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS) یا سیستم های مدیریت منابع انسانی (HRMS) نقش مهمی را در سیستم های کامپیوتری HR ایفاء می کنند. بنابراین برنامه استراتژی HR باید همگام با طرح تجاری شرکت بوده و نیز این روند در مورد برنامه استراتژیک سیستم های اطلاعات سازمانی صدق می کند.
پاتانایاک (۲۰۰۰) چهار عملکرد فرعی را عنوان نموده است: تعیین ماهیت شغلی که قرار است انتخاب شود، نوع پرسنل مورد نیاز، منابع استخدام و پروسه گزینش. سیستم HRIS موجب تسهیل تمامی این پروسه های فرعی با استفاده از تحلیل شغلی، فهرست مهارت ها و ویژگیهای استخدام اینترنتی می شود.
شیوه های تحقیق برای جمع آوری داده ها، پاسخ دهندگان عبارت از مدیران HR سازمان های متوسط و بزرگ در پونا بودند که بیشترین دانش را در مورد سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی سازمان داشتند. پرسشنامه ها بین ۵۰ مدیر اجرایی ارشد و قائم مقام برنامه ریزی HR و HRIS توزیع شد. این پرسشنامه ها بر مبنای سه بخش عمده یعنی نقش HRIS در استخدام و گزینش، نقش HRIS در آموزش و توسعه و نقش معمول HRISدر استخدام، آموزش و توسعه طراحی شده بود.
یافته های حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که HRIS هنوز هم نقش کلیدی و مهمی در کمک به برنامه ریزی منابع انسانی و عملکردهای توسعه و تعلیم منابع انسانی ایفاء می کند هر چند در سطح کاملاً بهینه قرار ندارد. کاربردهای گوناگون آن عبارت است از:
بهره وری کلی از سیستم استخدام HRIS : واکنش کلی به یک سوال اصلی در مورد بهره وری HRIS در برنامه ریزی و گزینش در یک سازمان مثبت بوده است. اکثر شرکت کننده ها موافق آن بودند که بهره گیری از HRIS دارای سطح رضایتبخشی در سازمان آنها برای برنامه ریزی منابع انسانی می باشد.
عقاید مربوط به تحلیل شغلی HRIS: نظر اکثر مدیران در مورد آنکه آیا موقعیت شغلی تعیین شده توسط HRIS درست بوده یا نه نظر مثبتی دارند که در مطابقت با توافق نظر کلّی در مورد آن است که سیستم های اطلاعات HR کارآیی خوبی با مدیریت و دستکاری داده های خام و اطلاعات همگن داشته اند. همچنین در اغلب سازمان ها، خود HRIS موجب تحلیل موقعیت های شغلی موجود و کارمندان شاغل در آنها می شود. به این روش HRIS قادر به شناسایی کمبودهای نیروی کاری بوده و از توسعه طرح استخدام پشتیبانی می کند.
مدیریت فهرست مهارت ها توسط HRIS در یک سازمان: HRIS تحلیل شغلی را به درستی انجام می دهد. بُعد دیگر آن مربوط به لزوم مدیریت فهرست های مهارت ها توسط یک سیستم کارآمد است که در یک سازمان روی می دهد. اکثر مدیران احساس می کنند که این امر بخوبی محقق گشته است ولی مدیران کمتری بر آن باور هستند که گزارشی جامع انجام شده است.
سیستم HRIS و استخدام اینترنتی: مشخص شده است که شرکت ها از مدول/سیستم فرعی استخدام اینترنتی HRISخود در بسیاری از موارد استفاده نمی کنند. این امر به ویژه در مورد انتساب استعدادهای کارکنان در جای درست و زمان مناسب صدق می کند. این یکی از ابعادی است که به نظر محقق توجه کافی را از سوی توسعه دهندگان HRIS به خود اختصاص نداده است.
نقش HRIS در تعلیم و توسعه: عقاید مدیران در مورد آنکه HRIS بینش هوشمندانه ای را در نیازهای تعلیمی و ارزیابی سازمان ارائه می کند چندان مثبت نیست. بعلاوه در مقایسه با مداخله انسانی، پیآمدهای تحلیل نیازهای آموزشی از صحت اجرایی در مقایسه با HRIS برخوردار نیست. ۵۰ درصد مدیران اتفاق نظر داشته اند که صحت HRIS قابل ارتقاء است.
سیستم HRIS و ارزیابی فرآیند تعلیم: در کلّ هفت فاکتور در تعیین و کارآیی یک HRIS در پروسه تعلیم در یک سازمان نقش دارد. در اغلب این فاکتورها مدیران در قالب دستوردهی تلقی می شوند. یعنی که HRIS قطعاً ابزاری سودمند برای یاری در پروسه های تعلیمی است. چیزی که HRIS کم دارد آن است که که به تثبیت صحیح بودجه برنامه های تعلیم و توسعه یاری نمی رساند. البته شاید هم چنین دیدگاهی از روی تعصب اداء شده باشد چرا که ممکن است خطاهای زیادی نیز در نتیجه ورودی های اشتباه مدیران روی داده باشد.
سیستم HRIS و نقش آن در برنامه ریزی موفقیت: چون برنامه ریزی موفقیت در شرکتهای متوسط یک مفهوم نسبتاً جدید است انتظار نمی رود که بسیاری از مدیران موافق با اجرای HRIS در این دپارتمان باشند. در واقع اکثر مدیران چنین احساس می کنند که خودشان قادر به تصمیم گیری بهتر و سریعتر در رابطه با شاخص های موفقیت هستند که در مقایسه با HRIS خودکار مطرح میشود. باز هم باید گفت که قابلیت های مدیریت داده های HRIS بصورت اجباری اِعمال می شود چرا که گمان می رود موقعیت های ویژه و کلیدی تعیین شده توسط HRIS و هزینه های به حداقل رسیده در ارتباط با برنامه ریزی موفقیت باشد.
تقاضا و تامین کار و اثرات HRIS: اغلب مدیران می توانند در رابطه با انجام کار به بهترین نحو ممکن روی HRIS حساب کنند. چرا که در واقع این همان چیزی است که HRIS بخاطر آن ایجاد شده است. همچنین پیش بینی منابع انسانی مورد نیاز با کمک HRIS به آسانی صورت می گیرد. تنها مشکل این سیستم آن است که گاهی اوقات موفق به تعیین منابع انسانی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف سازمانی نمی باشد.
تحلیل داده های HRIS و قابلیت های تصمیم گیری: اغلب مدیران احساس می کنند که با برخورداری از HRIS می توانند به شکل بهتری خود را با استراتژی سازمانی و حتی استراتژی سیستم سازمانی هماهنگ کنند. دیده شده است که مدیران بر این باور نبوده اند که HRIS راه طولانی را برای اطمینان از آن دارد که عملکرد HR در کل تعیین کننده استراتژی شرکت خواهد بود.
تصمیم گیری HRIS و تحلیل داده ها: پروسه تصمیم گیری HRIS با استفاده از یازده فاکتور اندازه گیری شده است (جدول ۲). تمامی شرکت کننده ها نیز به هر یازده فاکتور پاسخ دادند. اغلب شرکت کننده ها با فاکتورها موافق بودند که عبارت از شاخص وضعیت و متوسط چهار بوده است.
در رشته ای مانند مدیریت منابع انسانی باید دقت کرد که آموزش انجام پروپوزال و پایان نامه باید به گونه ای باشد که مقاله خوب از طرح نهایی آن استخراج گردد تا دانشجویان بتوانند نمرات خوبی کسب کنند.

مقاله بیس برای انجام پایان نامه phd مدیریت آموزشی و علوم سیاسی

21 aug 2018

آیا مقاله بیس برای آموزش انجام پایان نامه مدیریت آموزشی نیاز است ؟

مدیریت آموزشی در شاخه علوم تربیتی از جمله گرایش هایی است که موضوعات بسیار خوبی برای تحقیق جهت کار آموزش پایان نامه در مقطع ارشد و دکتری دارد . برنامه های درسی دوره ، برای تحلیل روندها در توسعه آموزش خط مشی عمومی مورد استفاده قرار گرفت. “استراس من” نتیجه گرفت که بررسی برنامه های درسی در برنامه های امور عمومی ، ابزار مهمی برای  کاوش سطح توافق در شغلی  که در رابطه با  محتوای اصلی در برنامه آموزشی حرفه ای است می باشد . اگر چه  برنامه آموزشی دوره به ندرت برای مطالعه برنامه ریزی درسی در شرق آسیا مورد استفاده قرار می گرفت آنهم شاید به علت این که استفاده از برنامه های درسی روش استانداردی در بسیاری از دانشگاه های منطقه تا سالهای اخیر نبوده است .
منابع اصلی داده ها برای تحلیل مان ، برنامه درسی مورد استفاده در دوره خط مشی عمومی در برنامه های تحصیلات تکمیلی از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۱ در دانشگاه های اصلی در چین ، تایوان ، کره جنوبی  و ژاپن هستند. کشورهایی که دانشگاه های اندکی ارائه دهنده  دوره های خط مشی عمومی  هستند تلاش ها برای جمع آوری برنامه آموزشی از همه آنها  صورت می پذیرد. بیشتر برنامه های آموزشی دوره از طریق اینترنت جمع آوری شده البته همچنین زمانی که برنامه آموزشی از طریق قلمرو عمومی در دسترس نبود ، ایمیل و درخواست از طریق  تلفن نیز به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت .
اگر چه کنترل تمامی دوره هایی که در بخش های نمونه مورد بررسی ارائه شده امکان پذیر نیست ولی ما تلاش می کنیم تا عناوین دوره های اصلی را  بررسی کنیم تا از احتمال بررسی سایر دوره های مشابه دیگر با عنوان موضوع خط مشی عمومی یا تحلیل خط مشی جلوگیری کرده باشیم. بنابراین ما مطمئن هستیم که تحقیق ما تنها شامل دوره های اصلی با عناوین خط مشی عمومی و تحلیل خط مشی در برنامه های مربوطه است .
برای جلوگیری از نمونه برداری از یک دانشگاه بخصوص ، ما یک برنامه آموزشی از هر دانشگاه هدف را انتخاب کردیم. برای هماهنگی ما ۴ نوع از دوره های نمونه مورد بررسی را حذف کردیم: دوره های ارائه شده بعنوان انتخابی، دوره هایی که فقط بروی تحقیق خط مشی تمرکز دارد، دوره هایی که برای مرحله خاص در فرایند خط مشی اختصاص داده شده است مانند ارزیابی ، تدوین ، و تصمیم گیری و دوره هایی که بر خط مشی بخشی ویژه مانند خط مشی آموزش و فن آوری تمرکز می کنند .
اگر چه  تلاش های صورت گرفته تا از قابلیت مقایسه برنامه های آموزشی در تمام کشورها اطمینان حاصل شود . با این وجود ۲ محدودیت در مطالعه ی ما وجود دارد .
نخست برنامه آموزشی ممکن است به طور صحیح حد و مرز آنچه را اساتید باید آموزش دهند تعیین نکند ، همانطوری که برخی اساتید ممکن است استفاده  گسترده از برنامه های درسی مختصر را ترجیح بدهند در حالی که سایر اساتید برنامه های درسی با جزئیات بیشتر را مرجح بدانند. دوم این که حذف موضوعات خاص از برنامه درسی ممکن است با توجه به طرح برنامه درسی در داشتن آنها در سایر دوره ها ارائه شده باشند .
نمونه نهایی ما شامل ۶۲ برنامه درسی و آموزشی در مجموع است که از این تعداد ۲۳ برنامه درسی مربوط به کشور چین، ۱۵ برنامه مربوط به تایوان ، ۱۴ برنامه مربوط به کره جنوبی، و ۱۰ برنامه مربوط به ژاپن است .تعداد کمی از دوره ها مربوط به ژاپن است با توجه به این واقعیت که تنها تعداد اندکی از دانشگاه های ژاپن به طور رایج دوره هایی را در زمینه خط مشی عمومی ارائه می دهند. در ژاپن تعداد مدارس ارائه دهنده خط مشی عمومی بسیار کم هستند که تا ژانویه ۲۰۱۲ تنها ۸ مدرسه بوده اند. اگر چه حدود ۳۰ دانشگاه مازاد ، ارائه دهنده دوره های خط مشی عمومی یا تحلیل خط مشی در این کشور بوده اند که عمدتا در زمینه آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و علم خط مشی بوده اند. در تحلیلمان اکثریت دانشگاه های رده اول و معتبر که بوسیله وزارت آموزش و پرورش ژاپن شناخته شده بودند و برنامه هایی در خصوص خط مشی عمومی داشتند را بررسی کردیم .
.برپایه مدل ترکیبی رومرو (۲۰۰۱)برای دوره های خط مشی عمومی ما محتوای برنامه های آموزشی دوره ها را بوسیله ۴ طبقه بندی طبق ۴ سرفصل آموزشی اصلی که نوعا در دوره های  خط مشی گذاری انتظار می رود بررسی کردیم.
این ۴ طبقه عبارت اند از: مبانی و اصول خط مشی عمومی ، فرایند خط مشی ، زمینه خط مشی ، تحلیل خط مشی  ( هر طبقه بوسیله چندین موضوع کلیدی ارائه شده است . )
جزئیات چنین طبقه بندی همانند انتخاب موضوعات برای هر دسته در بخش بعد به تفصیل توضیح داده شده است . در حالی که ساخت مطالعات اولیه برپایه تحلیل برنامه های درسی دوره بوده است ۲ نوع آوری و ابتکار در تحقیق ما معرفی شد .
نخست  به علت رشد بسیار زیاد در تقاضا برای آموزش خط مشی عمومی، تلاشهایی جهت جمع آوری اطلاعات شخصی اساتید دوره شد تا آنجایی که تحلیل می توانست بروی ظرفیت تدریس برای آموزش خط مشی عمومی در شرق آسیا انجام شود . از طریق جستجوهایی در اینترنت و تحقیق مستقیم ، توانستیم شرح حال اساتید،  شامل اطلاعاتی در خصوص مدارک تحصیلی آنها ، رشته دانشگاهی شان ، مکان ها ( کشور ، نهاد های آموزشی ) جایی که آنها مدارک تحصیلی شان را اخذ کرده بودند ، بدست بیاوریم .
دوم : بر پایه اطلاعات حاصل شده از برنامه درسی در نمونه ما ، کتاب های خط مشی عمومی که بوسیله نویسندگان محلی نوشته شده بود و   به طور فراوان مورد استفاده قرار می گرفت  را شناسایی و جمع آوری کردیم .فهرستی از منابع مورد استفاده در این کتابها جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت تا حدی که ابزار یادگیری که بازگو کننده ی تئوری ها و نظریه های ارائه شده در زمینه محلی بود و جنبه حیاتی برای آموزش خط مشی عمومی محسوب میشد ، مورد سنجش قرار دادیم. بنابراین با داشتن مقاله بیس خوب و به روز می توان پروپوزال قوی برای گرایش مدیریت آموزشی نوشت که الگوی مناسبی برای پایان نامه در این رشته است .

موضوعاتی برای انجام پایان نامه مدیریت مالی حرفه ای

21 aug 2018

چه موضوعاتی را برای آموزش انجام پایان نامه مدیریت مالی انتخاب کنیم ؟ چرا ؟

برای بحث های مدیریت مالی و انتخاب موضوع پایان نامه در این رشته مقاله کم نیست . بنابراین دانشجویانی که دنبال مقاله بیس جدید و خوب مدیریت مالی هستند فقط باید کمی وقت بگذارند تا بتوانند به هدفشان برسند . مباحثی مانند درآمد ، اقتصاد خرد و کلان، سازمان ها و غیره از موضوعات مهم مدیریت مالی می باشد . ادبیات گسترده بحث هنوز به نتیجه متفق القولی در مورد آنکه کیفیت درآمد چیست نرسیده است، و این مقوله به عنوان یک عبارت مفهومی مورد توجه قرار می گیرد که با توجه به دیدگاه های متفاوت تعریف می شود. محققان آکادمیک اقدام به معرفی و کاربردپذیرسازی ابعاد متفاوت ساختار کیفیت درآمد با استفاده از ویژگیهای مشخص درآمد و مولفه های آن نموده اند  . در این مقاله مفهومی ، تعاریف متعددی را از دیدگاه کاربران صورت های مالی و دیدگاه های مبتنی بر اقتصاد ارائه نموده و در مورد معیارهای متعدد بکار رفته در مطالعات قبل همچون نمایه های مربوط به کیفیت درآمدها بحث و بررسی می کنیم .
در مطالعات حسابداری غالباً کیفیت درآمد از دو دیدگاه متفاوت تعریف می شود، که عبارت از دیدگاه های سودمندی تصمیم و دیدگاه های مبتنی بر ابعاد اقتصادی می باشد. از نقطه نظر سودمندی تصمیم، کیفیت درآمد در صورتی دارای رده بالا در نظر گرفته می شود که تعداد آن برای اهداف سودمندی مثمرثمر باشد. بر اساس این دیدگاه، ماهیت کیفیت درآمد به شکل متفاوتی توسط کاربران متفاوت صورت های مالی تعریف می شود. برای مثال طبق نظریه دیکاو و شراند (۲۰۰۴) احتمال آن وجود دارد که تحلیلگران زمانی کیفیت درآمد را در رده بالا پندارند که تعداد درآمدها به درستی بازتابی از عملکرد عملیاتی جاری شرکت بوده و نماد خوبی از عملکردهای آتی عملیاتی و نیز یک معیار بهینه خلاصه برای ارزیابی ارزش شرکت باشد. این روند در استمرار با اهداف تحلیلگران مالی قرار دارد که درصدد ارزیابی عملکرد شرکت و سنجش طیفی هستند که طی آن درآمدهای جاری نشان از عملکردهای آتی داشته و تعیین می کند که آیا قیمت های جاری کالا بازتابی از ارزش درونی شرکت می باشد یا نه (دیکاو و شراند، ۲۰۰۴). سرمایه گذاران نیز به احتمال قوی اهداف مشابهی دارند. از سوی دیگر طلبکاران و کمیته های جبران غرامت نیز کیفیت درآمد را به عنوان درآمدهایی در نظر می گیرند که به آسان قابل تبدیل به جریان های نقدی بوده و بازتابی از عملکرد واقعی مدیران می باشد.
کاربران صورت های مالی نیز کیفیت درآمد را به این صورت تعریف می کنند: فقدان مدیریت درآمدها. چرا که دستکاری تعمدی درآمدها از سوی مدیران در محدوده ممکن استانداردهای حسابداری موجب مخدوش شدن سودمندی درآمدها برای کاربران می شود. درآمدهای متداوم و قابل پیش بینی در صورتی دارای کیفیت بالایی خواهند بود که برگرفته از مدیریت درآمدها باشند. مدیران به دلایل متعددی به دنبال مدیریت درآمدها می باشند که شامل موارد مربوط به انگیزه های بازار سرمایه، جبران غرامت و بودجه و نیز قراردادهای بدهی یا بستانکاری می باشد که به کیفیت پایین درآمدها می انجامد. طبق گفته شیپر و وینسنت (۲۰۰۳) توافق های بدهی مبتنی بر درآمدهای پایین و ناتمام شامل انتقال غیرتعمدی رفاه نیز می باشد؛ زیاده نمایی درآمد نیز به عنوان شاخصی برای عملکرد مدیران در قراردادهای جبران غرامت مورد استفاده قرار می گیرد که به جبران زیاده از حد برای مدیران منتهی شده و کیفیت پایین درآمد علایم جزئی تخصیص منابع را برای سرمایه گذاران فراهم می آورد.
دیکاو و شراند (۲۰۰۴) می گویند زمانی که درآمدها با روح و مقررات اصول عموماً پذیرفته شده حسابداری مطابقت می نماید، دارای کیفیت بالایی در چشم قانونگذاران خواهد بود. درآمد باید عاری از تقلب بوده و دیدگاه واقعی و منصفانه عملکرد مالی یک شرکت را بنمایاند. البته استانداردگذاران حسابداری نسبت به کارآیی استانداردهایی نیز حساس هستند که آنها را رواج داده اند. آنها با تاکید بر سودمندی تعداد درآمد برای کاربران صورت های مالی قادر به ارزیابی کیفیت درآمدهای آماده شده تحت مجموعه مشخصی از استانداردهای حسابداری هستند.
در مطالعات قبل کیفیت درآمد علاوه بر زمینه سودمندی تصمیم با استفاده از تعاریف مبتنی بر ابعاد اقتصادی درآمد هیچکزیان (دمسپتر، ۲۰۰۸؛ هودج، ۲۰۰۳؛ شیپر و وینسنت، ۲۰۰۳) نیز تعریف شده است. شیپر و وینسنت (۲۰۰۳، صفحه ۹۸) کیفیت درآمد را به این صورت تعریف نموده اند: طیفی که در آن درآمدهای گزارش شده بصورت صادقانه وفادارانه درآمد هیکزیان بوده و در اینجا وفاداری به معنای ارتباط یا توافق بین یک معیار یا توصیف و پدیده ای است که مدعی آن می باشد. با این ساختار امکان سنجش کیفیت درآمد بر مبنای همبستگی آن با درآمدهای واقعی وجود دارد که بسته به اصول شناخت حسابداری و اجرای اصول حسابداری نخواهد بود. درآمدهای واقعی نیز محک خنثی و عاری از زمینه بوده و به سختی قابل ارزیابی است چون درآمد هیکزیان قابل مشاهده نمی باشد. البته چون این درآمد قابل مشاهده نمی باشد، ساختار مربوطه نیز عملیاتی نخواهد بود (شیپر و وینسنت، ۲۰۰۳).
یی (۲۰۰۶) نیز طی تعریف مشابه هیکزیان می گوید که کیفیت درآمدها بستگی به دو عامل عمده درآمدهای اصلی و درآمدهای گزارش شده دارد که اولی رقم سودآوری است که توانایی یک شرکت را برای پرداخت های تقسیم شده آتی می سنجد در حالیکه دومی یک سیگنال ناقص یا تخمین درآمدهای اصلی است که یک شرکت آن را اعلام می کند. هر قدر که درآمدهای گزارش شده بازتاب صحیح و به موقعی از شوک ارزش فعلی سود مورد انتظار آتی باشد، کیفیت درآمدها بالاتر خواهد بود.
طی مطالعات قبلی تعریف کیفیت درآمدها از طریق ویژگیهای مشخص درآمدها همچون تداوم یا پایداری، قابلیت پیش بینی، همواری، محافظه گرایی، ارتباط با ارزش، بجا بودن، مدیریت درآمدها یا دستکاری درآمدها و کیفیت تعهدات صورت گرفته است. در کل، درآمدهایی به عنوان درآمدهای دارای کیفیت بالا در نظر گرفته می شود که تداوم بالایی داشته، از قابلیت پیش بینی بالاتری برخوردار بوده، کمتر فرّار بوده، بجایی بالاتری داشته و مدیریت درآمد رده پایین تری داشته و یا از کیفیت بالای تعهدات برخوردار باشد. در بخش بعد در مورد هر یک از این معیارها بحث می کنیم که بطور متداول در مطالعات قبلی مورد استفاده قرار گرفته است.
۳٫۱٫ مدیریت درآمدها
دیویدسون، استیکنی و ویل (۱۹۸۵) مدیریت درآمد را به عنوان فرآیند اتخاذ مراحل آگاهانه تعریف میکنند که در محدوده عملکردهای پذیرفته شده حسابداری نمود یافته و سطح مطلوب درآمدهای گزارش شده را ارائه می کند. همچنین هایلی و واهلن (۱۹۹۹) گفته اند:
مدیریت درآمدها زمانی روی می دهد که مدیران از داوری در گزارش های مالی و مبادلات ساختاری برای دگرگون نمودن گزارش های مالی جهت گمراه نمودن برخی سهامداران در مورد عملکردهای اقتصادی شرکت یا تحت الشعاع قرار دادن درآمدهای قراردادی استفاده می کنند که بستگی به تعداد گزارش های مالی دارد.
با توجه به این تعاریف به وضوح می توان دریافت که مدیریت درآمد ها از آنجایی امکانپذیر است که مدیران دارای اختیار در آماده سازی گزارش های مالی می باشند. هر چند این مقوله محدود به مجموعه های مشخصی از استانداردهای حسابداری می باشد. از این رو هر گونه تغییرات در میزان یا طیف اختیارات مدیریتی تحت استانداردهای حسابداری مجاز بوده و نیز موجب تغییر درجه مدیریت درآمدها می شود.
ادبیات وسیع مدیریت درآمدها حاکی از آن است که مدیریت درآمد در نتیجه اصول مهم و عملکردهای اثرگذار در نتیجه درآمدهای گزارش شده یا تعداد درآمدها می باشد. چنانچه توسط وندر بائووید (۲۰۰۱) نیز گفته شده است مدیران در نتیجه وجود قراردادهای آشکار و نهان، ارتباط شرکت با بازارهای سرمایه، نیاز به منابع مالی بیرونی، محیط سیاسی یا قانونگذاری یا شرایط ویژه دیگر به مدیریت درآمدها گرایش پیدا میکنند. برای مثال تعداد درآمدها معمولاً در جبران غرامت مدیریت و قراردادهای بودجه، بدهی ها، مدیریت فروش موسسه، رقابت های شاخصی، ارزش گذاری پیشنهادات اولیه عمومی (IPOs)، مذاکرات اتحادیه کار و لابی استانداردها و مقررات حسابداری.
موقعیت ها یا انگیزه های متعددی وجود دارد که موجب انگیزه دهی به مدیریت برای دخالت در مدیریت درآمدها می شود. محققان شواهدی را ارائه نموده اند که مدیران دارای انگیزه های بسیار قوی برای مدیریت درآمدها به این منظور می باشند: به حداکثر رساندن پاداش و غرامت های آنها (برای مثال گاور و گاور، ۱۹۹۸؛ گاور، گاور و اوستین، ۱۹۹۵؛ هیلی، ۱۹۸۵؛ هولتائوسن، لارکر و اسلوآن، ۱۹۹۵؛ مک نیکولاس، ویلسون و دی آنجلو، ۱۹۸۸؛ شوتو، ۲۰۰۷؛ استیون، ۱۹۹۸؛ تشیما و شوتو، ۲۰۰۸)، جهت اجتناب از قراردادهای بدهی یا کاهش هزینه بدهی (برای مثال کارلسون و باتهالا، ۱۹۹۷؛ دی فوند و جیامبالوف، ۱۹۹۴؛ جاگی و لی، ۲۰۰۲؛ سوینی، ۱۹۹۴)، سرپیچی از صنایع و قوانین دیگر (برای مثال کولینز، شاکلفورد و واهلن، ۱۹۹۵؛ گیل دی آلبرنز و ایلوئچا، ۲۰۰۵؛ جونز، ۱۹۹۱؛ کی، ۱۹۹۷؛ مویر، ۱۹۹۰؛ رضا، ۲۰۰۳)، جهت تحقق پیش بینی درآمد و اهداف صادره توسط تحلیلگران مالی یا مدیریت (برای مثال داتا و گیگلر، ۲۰۰۲؛ جاگی، چین، لین و لی، ۲۰۰۶؛ کازنیک، ۱۹۹۹؛ راب، ۱۹۹۸)و برای به حداکثر رساندن پیشبرد IPOs (برای مثال بال و شیواکومار، ۲۰۰۸؛ چانی و لویس، ۱۹۹۸؛ دوکرامه، مالاتستا و سفیک، ۲۰۰۱؛ فیردلن، ۱۹۹۴؛ جاگی و همکاران، ۲۰۰۶؛ تئو؛ ولچ و وونگ، ۱۹۹۸).
محققان گذشته اذعان نموده اند که مدیریت درآمد از طریق ابزارهای متعددی بدست می آید. یافته های حاصل از مطالعات آنها نشان می دهد که مدیران با استفاده از اختیارات مجاز، تحت استانداردهای حسابداری اقدام به دستکاری درآمدها با تغییر سیاست ارزش کاهی شرکت مشتمل بر شیوه ها و تخمین های ارزش کاهی (آرچیبالد، ۱۹۶۹؛ هرمان و اینوئه، ۱۹۹۶؛ کیتینگ و زیمرمان، ۲۰۰۰)، تنظیم تخمین مصوبات برای بدهی ها (مک نیکولاس و همکاران، ۱۹۸۸)، تغییر حیات سودمند و یا ارزش باقیمانده دارایی های ثابت از طریق ارزش گذاری مجدد دارایی ها (استون، ادی و هاریس، ۱۹۹۳؛ اروین، کیت و تریسی، ۱۹۹۸؛ ویترد و چان، ۱۹۹۲)، دسته بندی سود و زیان یه عنوان آیتم های خارق العاده (بارنا، رونن و سادان، ۱۹۷۶؛ بئاتی، براون، اورز و جان، ۱۹۹۴؛ چو و پیتر، ۱۹۹۸؛ گودفری و جونز، ۱۹۹۹؛ جاگی و بایدون، ۲۰۰۱)، عدم تشخیص تضعیف حسن نیت یا عدم تشخیص کاهش بهای حسن نیت (بئاتی و وبر، ۲۰۰۶؛ هنینگ، شاو و استوک، ۲۰۰۴؛ جردن، کلارک و وان، ۲۰۰۷؛ سوین و شرودر، ۲۰۰۵) می نمایند.
زنگ (۲۰۰۳) چنین ادعا می کند که هدف از مدیریت درآمد چنانچه در تعریف هیلی و واهلن (۱۹۹۹)گفته شده آن است که مدیریت درآمد دارای کیفیت پایین تری به نسبت تغییرات مدیریت نشده است. مطالعات قبل مطابق با آن نیز (برای مثال بارث، لاندزمن و لانگ، ۲۰۰۸؛ چن، دالیوال و ترومبلی، ۲۰۰۷؛ ون تندلو و وانسترالن، ۲۰۰۵) از عبارت کیفیت درآمد برای نشان دادن فقدان مدیریت درآمد بهره برده اند. بعلاوه لویت (۱۹۸۸) گفته است زمانی که مدیریت درآمد در حال ارتقاء می باشد، کیفیت گزارش های مالی رو به افول می رود.
در مطالعات قبل از شیوه های متعددی برای اندازه گیری میزان مدیریت درآمد استفاده شده است. هیلی (۱۹۸۵)، دی آنجلو (۱۹۸۶) و جونز (۱۹۹۱) از جمله محققان اولیه هستند که از مدل های غیرمعمول تعهدات برای شناسایی مدیریت درآمد بهره می برند. دیکاو و همکاران (۱۹۹۵) توسعه این مدل های اولیه را توضیح داده و به ارائه جزئیات توصیفی و مقایسه بین مدل ها بپردازند. دیکاو و همکاران (۱۹۹۵) دریافتند که بین هیلی (۱۹۸۵)، دی آنجلو (۱۹۸۶)، جونز (۱۹۹۱)، مدل اصلاح شده جونز و مدل صنعت، مدل اصلاح یافته جونز (۱۹۹۱) قدرتمندترین شیوه شناسایی مدیریت درآمدها می باشد.
در بسیاری از مطالعات موجود به مدل جونز (۱۹۹۱) به عنوان اساس ارزیابی مدیریت میزان درآمد اشاره شده است. در مدل جونز (۱۹۹۱) مفهوم اقلان تعهدی اختیاری برای نشان دادن کیفیت درآمد مورد استفاده قرار می گیرد. ایده اصلی مدل جونز (۱۹۹۱) آن است که احتمال می رود تعهدات در نتیجه اختیار مدیریت و تغییرات محیط اقتصادی شرکت حاصل شده باشد (هرمانز، ۲۰۰۶). اساساً در این مدل تخمین تعهدات غیرمعمول شرکت (اختیارات) بسته به اصول مشخص اقتصادی و حسابداری با استفاده از رگرسیون دسته جات زمانی صورت می گیرد. در ادامه مدل، جونز کل تعهدات را با تغییر در فروش و میزان دارایی ناخالص، تجهیزات و تأسیسات پیوند می دهد.
همه این بحث ها در باب آموزش نوشتن پروپوزال و پایان نامه در گرایش مدیریت مالی مطرح می شود . و همیشه باید در نوشتن این طرح های تحقیقاتی مشاوره گرفتن از افراد و موسسات با تجربه را فراموش نکنیم.

سفارش انجام پایان نامه دکترا علوم تربیتی ، کارآفرینی و علوم سیاسی

21 aug 2018

نویسندگان ارشد و آکادمیک موسسه ایستگاه دانشجو می توانند در انتخاب موضوع پایان نامه دکترا و یا انجام رساله دکترا با شما همکاری نمایند .

این مجموعه در تلاش است تا با ارائه ی حمایتی تخصصی و همکاری منحصر به فرد ، دانشجویان مقطع دکترا را در ارائه ی بهترین رساله یاری رساند .

 

 • این سرویس برتر برای دانشجویانی از مقطع دکترا طراحی شده است که می خواهند راهنمایی های لازم در مورد چگونگی نوشتن پایان نامه را دریافت نمایند .
 • از آنجاییکه هر پایان نامه دکترا منحصر به فرد است ، پایان نامه های ارسالی برای دانشجویان دکترا نیز کاملا سفارشی و بر اساس همکاری خواهد بود .
 • راهنمایی ها و کمک های لازم برای انجام پایان نامه توسط نویسندگان ارشد و آکادمیکی ارائه می شود که از دانشگاه های برتر ایران و جهان فارغ التخصیل شده و یا آموزش دیده اند .
 • مشاوره از پروپوزال مقطع دکترا به طور معمول شامل خواندن و تحقیقات پس زمینه است . پس از آن ، شما با یک طرح کلی پیرامون زمینه های کلیدی در دانشگاه های ایران رو به رو می شوید که موارد زیر را در بردارد : مقدمه ، سوال تحقیق ، خطوط فصل ، بررسی ادبیات ، روش ، تجزیه و تحلیل ، توصیه ها ، و نتیجه گیری
 • خدمات مربوط به ارائه ی بیانیه و یا پایان نامه می تواند پشتیبانی کاملا دانشگاهی و سفارشی را از جانب افراد با تجربه ارائه نموده و به بررسی و درجه بندی پایان نامه های دکترا در زمینه موضوعی بپردازد .
 • تمام خدمات کاردانی دکترا تضمین شده و ۱۰۰٪ بدون سرقت ادبی ارائه خواهند شد .
 • مشاوران آکادمیک موسسه ایستگاه دانشجو به صورت شخصی و یا از طریق تلگرام ، تلفن و ایمیل به منظور پشتیبانی از شما در دسترس هستند .

در مهم ترین بخش از انجام پایان نامه دکترا کناره گیری نکرده و به راه خود ادامه دهید .

بسیاری از دانشجویان مقطع دکترا اهمیت پایان نامه ی خود را نادیده گرفته و در انجام پایان نامه ها ناکام مانده اند . تحقق این امر میزان اعتبار آن ها را کاهش داده و تنها به تجربه ای مفید ، با پیامدهای حرفه ای طولانی ختم خواهد شد . مشاوران و افراد آکادمیک می توانند این مشکل را به خوبی حل و فصل نمایند . به عبارت دیگر ، آن ها می توانند نحوه ی آغاز و ادامه ی پایان نامه را به شما نشان داده و یا روند تحقیق و نوشتن را پیش بینی نمایند . افراد آکادمیک می توانند نحوه ی نگارش پایان نامه به گونه ای تفسیر نمایند که ادامه ی راه برای شما آسان تر و یا ساد تر گردد .

انتظار شما از یک پروپوزال مقطع دکترا چیست ؟

در موسسه ایستگاه دانشجو ، ما خدمات و مهارت های برخی از دانشجویان با تجربه و متخصصان کشور را پذیرفته و از تخصص آن ها برای بهبود کیفیت انجام پروپزوزال و پایان نامه استفاده خواهیم نمود . از این رو ، ما می توانیم خدمات بی نظیری را در این زمینه ارائه نماییم . ما کارخانه مقاله نیستیم ، و خدمات پشتیبانی ما برای دانشجویان دکترا واقعا منحصر به فرد است . هنگامی که شما یک رساله دکترا را به ما سفارش می دهید ، اطمینان خواهیم داد که پروپوزال شما بهترین و کم یاب ترین پایان نامه ی دنیا باشد .

یادگیری نحوه نوشتن پایان نامه دکتری و اولین گام در مشارکت طولانی مدت

اگر برای انجام پایان نامه و رساله دکترای خود از ما راهنمایی بخواهید ، با یکدیگر همکاری خواهیم کرد تا پایه های موفقیت و آینده شما را محکم تر از قبل بنا نماییم . ما با شما در یک ارائه ی یک پایان نامه همکاری نماییم ، بدون شک این پایان نامه قوی و مستحکم خواهد شد . اگر شما تصمیم به ادامه همکاری داشته باشید ، این مرکز با کمال میل از شما استقبال خواهد کرد .

انجام پایان نامه دکترا (مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی و ...)

انجام پایان نامه دکترا (مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی و …)

بهترین نتیجه گیری پایان نامه دکتری به چه صورت باشد ؟

21 aug 2018

نتیجه گیری پایان نامه به چه صورتی باید نوشته شود تا بتوان بهترین رتبه را بدست آورد ؟

برخی از دانشجویان موظفند نتیجه ی مناسبی را پایان نامه ی علمی خود گیرامون موشک ارائه نمایند . از این رو ، شرکت ما در تلاش است تا بار این مسئولیت را بر عهده گرفته و نتایج بی عیب و نقص و مقرون به صرفه ای را ارائه نماید ! همان طور که می دانید ، پایان نامه یک گام مهم در زندگی حرفه ای هر دانشجو است . از این رو، انجام آن به تنهایی بسیار سخت خواهد بود . کارشناسان ما آماده هستند تا به شما در هر جنبه ای از نوشتن پایان نامه ( اعم از انتخاب عنوان برای ایجاد لیست مراجع ) کمک نمایند . ما می توانیم شما را در ” نوشتن نتیجه برای پایان نامه ” یاری رسانده و یأس و ناامیدی را از شما دور نماییم ! با کمک ما ، شما می توانید از یک مقاله مناسب با محتوای واقعی برخوردار شده و پشتیبانی مفیدی را در کل روند نوشتن مقاله  دریافت نمایید . همان طور که قبلا گفته شد ، قیمت مقالات ما بسیار مناسب و مقرون به صرفه است . در واقع ، هرگونه تخصیص ، به صورت حرفه ای انجام خواهد شد !

خلاصه

برای هر یک از اعضای ( سایت انجام پایان نامه دکتری ) ، کیفیت خدمات در اولویت قرار دارد . ما نه تنها خواهان رضایت شما هستیم ، بلکه می خواهیم از آنچه که برای شما انجام داده ایم ، راضی باشید . بر خلاف بسیاری از رقبا ، ما به خود و همکارانمان متعهد هستیم . هر کدام از نویسندگانی که با ما کار می کنند ، با دقت زیادی انتخاب شده اند . آن ها آزمون های زیادی را پشت سر گذرانده اند تا بتوانند پایان نامه های با کیفیتی را ایجاد نمایند . مهم نیست که چه دلیلی شما را به وب سایت ما منتقل کرده است ، این افتخاری برای ماست که بتوانیم به شما کمک کنیم . شک نکنید که عضویت در ( سایت انجام پایان نامه مدیریت ) آینده ای عالی را به همراه خواهد داشت !

اعطا و واگذاری خدمات انجام پایان نامه دکتری مدیریت به هیچ وجه برابر نیست ، زیرا ما سرویس های کاملی را ارائه خواهیم داد که نیازهای شما را بر طرف می کند . اگر دانشجویی از ما بخواهد : ” چه کسی می تواند در نوشتن پایان نامه به من کمک نماید ؟ ” اعطای پایان نامه توسط نویسندگان با تجربه و متخصصی انجام خواهد شد که از مهارت و دانش کافی برای انجام این کار برخوردار هستند . ما بهترین کمک ها را برای تخصیص دانشگاه به شما ارائه می کنیم . خدمات ما می تواند مزایای غیر قابل انکاری را به شرح زیر ارائه نماید :

 • کیفیت کار نویسندگان حرفه ای بسیار منحصر به فرد است ، زیرا آن ها می توانند پایان نامه را به طور دقیق ویرایش و بررسی نمایند .
 • نرخ های مقرون به صرفه ی این موسسه با جیب دانش آموزانی که از لحاظ مالی محدود هستند ، مطابقت دارد .
 • بسیاری از سفارشات قبل از تاریخ تحویل ارائه خواهند شد .
 • این مرکز دارای پشتیبانی ۲۴ ساعته است .
 • تمام اطلاعات خصوصی و شخصی مشتریان ، ارزشمند و محترم شمرده شده و از آن ها حفظ و نگهداری خواهد شد .
 • برای رفع نیازهای آموزشی هر دانشجو جلسات تجدید نظر به صورت پیاپی برگزار می گردد .
 • برای اطمینان از رضایت مشتری ، از شیوه ی باز پرداخت استفاده می شود .
 • پشتیبانی آنلاین از طریق چت زنده تلگرام ، فرم ارسال تماس با ما ، ایمیل و کارکنان تماس امکان پذیر است .
 • قالب بندی صفحه بندی و سبک پایان نامه به گونه ای طراحی شده است که جلب تعداد زیادی از افراد را به خود جلب خواهد کرد .
 • در این پایان نامه های دکتری ، تحقیقات همه جانبه ای صورت می پذیرد که با نقل قول ها و مراجع ارزشمند همراه هستند .

تمام خدمات ما به صورت آنلاین اعمال خواهد شد . هرچه بیشتر صبر کنید ، زمان بیشتری را از دست خواهید داد . تخصص ، راهنمایی ، مشاوره ، و حمایت ما می تواند اهداف علمی مورد نظر شما را برای دستیابی به بهترین نتایج میسر سازد . اکنون با ما تماس بگیرید و تفاوت خدمات انجام پایان نامه دکتری ما را تجربه نمایید !

نوشتن رساله دکتری (مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی)

21 aug 2018

مرکز ( نوشتن پایان نامه دکتری ) یکی از مجموعه مواردی است که در تهیه مقالات با کیفیت برای مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بسیار حاذق و خبره است . بنابراین ، اگر میزان تقاضا افزایش پیدا نماید ، ما اغلب خواهیم شنید ” آیا می توانید نوشته ای را برای من بنویسید ؟ ” پاسخ ساده ای به این سوال وجود دارد : بله ، ما می توانیم . این دقیقا همان چیزی است که ما انجام می دهیم ، و ما آن را به یک استاندارد بسیار مجرب تبدیل کرده ایم . بر خلاف دیگر خدمات نوشتاری آنلاین ، ما نمی توانیم هر مقاله ای را عهده دار شویم ؛ ما به این که چگونه این کار را انجام می دهیم نگاه کردیم و نتیجه گرفتیم که این کار را نکنیم بهتر است . ما معتقدیم که با تمرکز بر روی انجام پایان نامه دکتری و سایر مقاطع تحصیلات تکمیلی ، می توانیم نتایج بهتری را برای مشتریان خود بدست آوریم . ” آیا پایان نامه من را برای من می نویسید ؟ ” البته که ما می نویسیم . مقاله دوره دبیرستان شما ؟ نه ، ما این کار را نمی کنیم . ما برای این مقطع هیچ نویسنده ای را استخدام نکرده ایم ، بنابراین هرگز وقت خود را تلف نمی کنیم . با این حال ، اگر شما به دنبال یک رساله برجسته توسط یک نویسنده حرفه ای هستید ، به ما مراجعه نمایید . ” آیا کسی می تواند پایان نامه من را بنویسد ؟ ” پاسخ به این سوال چیست ؟

 

خدمات عالی نوشتن پایان نامه و رساله دکتری برای مشتریان بالقوه

چه چیزی خدمات نوشتن پایان نامه دکتری مدیریت ، حسابداری و روانشناسی را کامل می کند؟ چند چیز وجود دارد که اکثر مردم به زودی از خود می پرسند : “چه کسی می تواند پایان نامه و رساله دکترا من را برای من بنویسد ؟ ” برخی از موارد مانند قیمت کاملا واضح است . دانشجویان معمولا برای داشتن مقدار زیادی پول شناخته نمی شوند ، بنابراین قیمت مناسب برای خدمات نوشتاری یک عامل بسیار مهم است . با این حال ، تنها این موضوع حائز اهمیت نیست . مدت ها طول می کشد تا متوجه شوید که بسیاری از مراکز خدماتی ارزان خدمات با کیفیتی را ارائه نخواهند نمود . اگر صفحه اصلی با دستورالعمل ها و یا حتی حروف الفبا اشتباه شود ، تصورات زیادی برای خرابی و یا نقص کار بوجود خواهد آمد . در حقیقت بسیاری از این خدمات ناقص نیستند ؛ آنچه که آن ها انجام می دهند ، فروش مقالاتی است که از قبل نوشته شده است . این دسته از مقالات به صورت منابع مازاد ذخیره می شوند . اگر به دنبال یک مقطع کارشناسی ، و یا دبیرستانی هستید ، می توانید به خوبی فعالیت نمایید . در سطح تحصیلات تکمیلی هیچ کاربردی وجود ندارد . پایان نامه ی دکترا و یا دیگر درجات پیشرفته به مطالب اصلی نیازمند است . این بدین معنی است که باید از ابتدا نوشته شود . در این مرحله ، مشکلات دیگری بوجود خواهد آمد . برای کاهش هزینه ها ، می توان از مقالات نویسندگانی استفاده نمود که در کشورهای در حال توسعه مانند بنگلادش ، کنیا ، و هند فعالیت دارند . کاملا واضح است که این نویسندگان از زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم استفاده می نمایند . برای استفاده از مقالات این افراد ، شما باید مجددا مقاله را بازنویسی نموده و زبان انگلیسی آن را به صورت استاندارد درآورید . برای جلوگیری از این مسئله ما از نویسندگان مسلط به زبان انگلیسی استفاده می کنیم که هر دوی آن ها آمریکایی و یا بریتانیایی هستند . دانشجویان ایرانی و انگلیسی زبان نیز از شرایط یکسانی برخوردار هستند . در نهایت ، شما نیز باید از سرقت ادبی آگاه باشید . بسیاری از خدمات نوشتاری می توانند به صرف جویی در زمان و پول ختم شده و از روش کپی کردن استفاده نمایند .

نوشتن پایان نامه دکتری (مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی)

انجام رساله دکتری ( مدیریت ، روانشناسی و حسابداری )

21 aug 2018

خدمات نوشتن پایان نامه ( رساله ) دکتری سفارشی که به صورت فصل به فصل عنوان می شود

خدمات انجام پایان نامه ( رساله ) مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی از جمله مواردی است که توسط نویسندگان ارشد و آکادمیک هدایت خواهد شد . همان طور که می دانید ، این دسته از افراد می توانند در هر بخش از پایان نامه با شما همکاری نمایند . بی تردید ، انجام پایان نامه ی دکترا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و بدون کمک مشاور چندان امکان پذیر نخواهد بود .

خدمات مربوط به نوشتن رساله دکتری و ارائه ی مشاوره و همکاری تخصصی در هر فصل از آن :

 

 • از آنجاییکه هر انجام رساله دکترا منحصر به فرد است ، پایان نامه های ارسالی برای دانشجویان دکترا نیز کاملا سفارشی و بر اساس همکاری خواهد بود .
 • مشاوره و کمک های لازم برای انجام یک پایان نامه توسط نویسندگان ارشد و آکادمیکی ارائه می شود که از دانشگاه های برتر ایران فارغ التخصیل شده و یا در آنجا آموزش دیده اند .
 • نوشتن پایان نامه دکتری و ارائه ی فصل به فصل آن خدمات مواردی خواندن و تحقیق پس زمینه را در برگرفته است که بدون همکاری مشاوران امکان پذیر نخواهد بود .
 • این خدمات به گونه ای طراحی شده اند که بخش های سخت تهیه پایان نامه دکترا را با ارائه پشتیبانی کاملا آموزشی توسط افراد آکادمیک تسهیل خواهد نمود .
 • تمام خدمات انجام رساله دکترا تضمین شده و ۱۰۰٪ بدون سرقت ادبی ارائه خواهند شد .
 • مشاوران آکادمیک در موسسه ایستگاه دانشجو به صورت شخصی و یا از طریق تلگرام تلفن و ایمیل به منظور پشتیبانی و مشاوره تمامی رشته های دانشگاهی همچون مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، عمران و … در دسترس هستند .

پشتیبانی سفارشی در ارائه ی پایان نامه به صورت فصل به فصل

متخصصین ما ، استادان ارشدی هستند که می توانند در هر بخش از انجام پایان نامه دکتری با شما همکاری نمایند . فهرست فصل هایی که ما می توانیم در آن به شما کمک نماییم ، شامل موارد زیر است : مقدمه ، اهداف / مقاصد / فرضیه ، طراحی پرسشنامه ، مرور ادبیات ، روش شناسی ، تحلیل ، توصیه ها ، نتیجه گیری ، تجزیه و تحلیل آماری شامل SPSS، کتابشناسی و ضوابط .

ما می توانیم به هر دانشجویی که در حال تکمیل پایان نامه دکترا است کمک کنیم تا نتایج بهتری را بدست آورد .

مربیان آکادمیک بدین موضوع واقف هستند که انجام پایان نامه دکترا به زمان و انرژی زیادی نیازمند است . از طرفی دیگر ، اگر نوشتن پایان نامه به طور مناسب و در زمان کافی پیش نرود ، بسیار نا امید کننده خواهد بود . آن ها بدین موضوع کاملا واقف هستند . در واقع ، نقاط دشوار به مواردی اطلاق می شود که ما بتوانیم به شما یاری رسانده و کار پاان نامه را بهتر و سریع تر پیش بریم. در راستای همکاری با این مجموعه، شما به راحتی می توانید مشکلات اولیه را از سر راه خود بردارید. از طرفی دیگر شما می توانید به چیزی که واقعا نیاز دارید نزدیکتر شوید. در واقع، تحقق رویای پایان نامه دور از ذهن نخواهد بود.

انتظار مشتری نسبت به خدمات نوشتن پایان نامه چیست؟

در پایگاه (ایستگاه دانشجو) ، ما خدمات و مهارت های برخی از دانشجویان با تجربه و متخصصان کشور را پذیرفته و از تخصص آن ها برای بهبود کیفیت پروپزوزال و پایان نامه استفاده خواهیم نمود . از این رو، ما می توانیم خدمات بی نظیری را در این زمینه ارائه نماییم . ما کارخانه مقاله نیستیم ، و خدمات پشتیبانی ما برای دانشجویان دکترا واقعا منحصر به فرد است . هنگامی که شما یک رساله دکترا را به ما سفارش می دهید ، اطمینان خواهیم داد که پروپوزال شما بهترین و کم یاب ترین پایان نامه ی دنیا باشد .

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)